Neseda je pro­jekt, za kto­rým stoja Vlado Zla­toš a Michal Tru­ban. Pomo­cou inte­li­gent­nej sto­ličky sa roz­hodli bojo­vať proti prob­lé­mom seda­vého života.

Aj keď si to mnohí z nás neuve­do­mu­jeme alebo nech­ceme uve­do­miť, že sedavý životný štýl je jed­ným z hlav­ných prob­lé­mov moder­nej civi­li­zá­cie. Spô­so­buje naprí­klad zvý­šené riziko rako­viny, cuk­rovky alebo infar­ktu.

 

Obrov­ské časti dňa trá­vime sede­ním pri práci alebo pri oddy­chu. Neho­vo­riac o autách, výťa­hoch a pohyb­li­vých scho­doch. Nie­ktorí ľudia počas dňa neprejdú viac ako pár met­rov, ktoré ich delia od chlad­ničky. V mene kom­fortu sme obe­to­vali svoje zdra­vie a skôr či neskôr na to dopla­tíme.

Vlado Zla­toš a Michal Tru­ban sa roz­hodli posta­viť tomuto prob­lému zoči-voči a vytvo­rili uni­kátnu sto­ličku s príz­nač­ným náz­vom NESEDA.

14379927_338532863152552_2642915036432055022_o

V prvom rade tým rie­šime vlastné prob­lémy, ale tento prob­lém (ne)sedenia nie je oje­di­nelý a máme mnoho záu­jem­cov o túto sto­ličku. Idea však v praxi fun­guje fan­tas­ticky a svoje staré kreslo som už dávno vyho­dil. Na ničom inom sa už neo­platí (ne)sedieť,” tvrdí Vlado Zla­toš.

Idea Nesedy vychá­dza z faktu, že ľud­ské telo bolo stvo­rené na pohyb a neexis­tuje jediná naj­lep­šia poloha na sede­nie. Sto­lička teda umož­ňuje nie­koľko rôz­nych spô­so­bov sede­nia. Či už v turec­kom sede, v drepe alebo v kľaku, pod­sta­tou Nesedy je pra­vi­delné mene­nie polôh.

colllage

Okrem mecha­nic­kého rie­še­nia bude konečná ver­zia sto­ličky vyba­vená aj sen­zormi na zbie­ra­nie úda­jov o štýle sede­nia. Tie potom budú vyhod­no­tené v apli­ká­cii, pomo­cou kto­rej si budeš môcť efek­tív­nej­šie upra­viť svoj životný štýl.

Logiku komu­ni­ká­cie medzi sen­zormi, či apli­ká­ciou máme však navr­hnutú i otes­to­vanú. No aktu­álne nás pro­ces vývoja samot­nej sto­ličky natoľko zaťa­žuje (časovo, finančné, kapa­citne,) že vývoj sen­zo­ric­kých ele­men­tov jed­no­du­cho nie je v tejto fáze možný,” hovorí Michal Tru­ban.

Prvá ver­zia tak nebude obsa­ho­vať žiadne sen­zory. Do ďal­šej ver­zie plá­nujú pri­dať aj jed­no­du­chý sen­zor, ktorý si budú môcť nain­šta­lo­vať aj maji­te­lia prvého modelu. Tento sen­zor bude jed­no­du­cho moni­to­ro­vať ako dlho na sto­ličke sedíš.

Čítajte více zde www.startitup.sk

zdroj: www.startitup.sk

 

 

neseda

This is a paragraph.It is justify aligned. It gets really mad when people associate it with Justin Timberlake. Typically, justified is pretty straight laced. It likes everything to be in its place and not all cattywampus like the rest of the aligns. I am not saying that makes it better than the rest of the aligns, but it does tend to put off more of an elitist attitude.

neseda-slo-vci-navrhli-inte-li-gentn-sto-liku-ktor-bojuje-proti-civi-li-za-nm-cho-ro-bm-neseda