Neseda: Slo­váci navrhli inte­li­gentnú sto­ličku, ktorá bojuje proti civi­li­zač­ným cho­ro­bám

Neseda je pro­jekt, za kto­rým stoja Vlado Zla­toš a Michal Tru­ban. Pomo­cou inte­li­gent­nej sto­ličky sa roz­hodli bojo­vať proti prob­lé­mom seda­vého života.

Aj keď si to mnohí z nás neuve­do­mu­jeme alebo nech­ceme uve­do­miť, že sedavý životný štýl je jed­ným z hlav­ných prob­lé­mov moder­nej civi­li­zá­cie. Spô­so­buje naprí­klad zvý­šené riziko rako­viny, cuk­rovky alebo infar­ktu.

 

Obrov­ské časti dňa trá­vime sede­ním pri práci alebo pri oddy­chu. Neho­vo­riac o autách, výťa­hoch a pohyb­li­vých scho­doch. Nie­ktorí ľudia počas dňa neprejdú viac ako pár met­rov, ktoré ich delia od chlad­ničky. V mene kom­fortu sme obe­to­vali svoje zdra­vie a skôr či neskôr na to dopla­tíme.

Vlado Zla­toš a Michal Tru­ban sa roz­hodli posta­viť tomuto prob­lému zoči-voči a vytvo­rili uni­kátnu sto­ličku s príz­nač­ným náz­vom NESEDA.

14379927_338532863152552_2642915036432055022_o

V prvom rade tým rie­šime vlastné prob­lémy, ale tento prob­lém (ne)sedenia nie je oje­di­nelý a máme mnoho záu­jem­cov o túto sto­ličku. Idea však v praxi fun­guje fan­tas­ticky a svoje staré kreslo som už dávno vyho­dil. Na ničom inom sa už neo­platí (ne)sedieť,” tvrdí Vlado Zla­toš.

Idea Nesedy vychá­dza z faktu, že ľud­ské telo bolo stvo­rené na pohyb a neexis­tuje jediná naj­lep­šia poloha na sede­nie. Sto­lička teda umož­ňuje nie­koľko rôz­nych spô­so­bov sede­nia. Či už v turec­kom sede, v drepe alebo v kľaku, pod­sta­tou Nesedy je pra­vi­delné mene­nie polôh.

colllage

Okrem mecha­nic­kého rie­še­nia bude konečná ver­zia sto­ličky vyba­vená aj sen­zormi na zbie­ra­nie úda­jov o štýle sede­nia. Tie potom budú vyhod­no­tené v apli­ká­cii, pomo­cou kto­rej si budeš môcť efek­tív­nej­šie upra­viť svoj životný štýl.

Logiku komu­ni­ká­cie medzi sen­zormi, či apli­ká­ciou máme však navr­hnutú i otes­to­vanú. No aktu­álne nás pro­ces vývoja samot­nej sto­ličky natoľko zaťa­žuje (časovo, finančné, kapa­citne,) že vývoj sen­zo­ric­kých ele­men­tov jed­no­du­cho nie je v tejto fáze možný,” hovorí Michal Tru­ban.

Prvá ver­zia tak nebude obsa­ho­vať žiadne sen­zory. Do ďal­šej ver­zie plá­nujú pri­dať aj jed­no­du­chý sen­zor, ktorý si budú môcť nain­šta­lo­vať aj maji­te­lia prvého modelu. Tento sen­zor bude jed­no­du­cho moni­to­ro­vať ako dlho na sto­ličke sedíš.

Čítajte více zde www.startitup.sk

zdroj: www.startitup.sk

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

eshop | NESEDA