Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.
Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky / e-shopu compredávajúcim prostredníctvom internetovej stránky / e-shopu www.neseda.com a dodávateľom tovarov a/alebo služieb ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky / e-shopu www.neseda.comje obchodná spoločnosť Neseda j.s.a. [so sídlom: Párovská 9, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 51 118 327, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sja, Vložka číslo: 25/B] – táto adresa je zároveň adresou na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet.
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa / predávajúceho, sú– telefónne číslo: +421 948 496 765, adresa jeho elektronickej pošty: info@neseda.com, adresa: Neseda j.s.a.,  Squarebizz Business Center Bory, Devínska Nová Ves, súp. číslo: 7465 (objekt B), 841 07 Bratislava, Slovenská republika, na ktorých môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet.
 3. Orgán dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava, Slovenská republika
 4. V prípade sporu zo zmluvy medzi spotrebiteľom a prevádzkovateľom / predávajúcim, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ za nižšie uvedených podmienok podať návrh na alternatívne riešenie takéhoto sporusubjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, email: ars@soi.sk, adr@soi.sk, web: www.soi.sk, resp. zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s (ďalej len „ARS“ v príslušnom gramatickom tvare).
 5. Spotrebiteľ sa môže obrátiť na prevádzkovateľa / predávajúceho so žiadosťou o nápravu,pokiaľ nie je spokojný s vybavením reklamácie, alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ / predávajúci porušil jeho práva. Pokiaľ prevádzkovateľ / predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do tridsať (30) dní od jej odoslania, je spotrebiteľ oprávnený podať návrh na zahájenie alternatívneho riešenia sporu k vyššie uvedenému subjektu alternatívneho riešenia sporu ARS. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom stanoveným v ust. § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Alternatívne riešenie sporu sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a prevádzkovateľom / predávajúcim, vyplývajúcim zo spotrebiteľskej zmluvy, alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporu sa týka len zmlúv uzavretých na diaľku. Alternatívne riešenie sporu sa netýka sporu, kde jeho hodnota neprevyšuje čiastku dvadsať (20) eur. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky päť (5) eur s DPH. Spotrebiteľ môže využiť tiež platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Kupujúcimje každý návštevník internetovej stránky / e-shopu com, ktorý prostredníctvom tohto e-shopu vytvoril objednávku na kúpu tovaru alebo služby (vrátane právnickej osoby). Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 7. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva o zakúpení tovaru alebo služby, ktorú kupujúci uzavrie s predávajúcim akceptovaním týchto Všeobecných obchodných podmienok a iných podmienok vzťahujúcich sa na poskytnutie konkrétnej služby predávajúceho, uskutočnením objednávky kupujúceho a jej akceptáciou zo strany predávajúceho, pričom pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok sa kúpnou zmluvou rozumie aj nájomná zmluva (definovaná nižšie).
 8. E-shopomsa pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov a služieb prostredníctvom internetovej stránky com.
 9. Tovarom sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu com, najmä, nie však výlučne, dynamická stolička „neseda“.
 10. Službou sú všetky služby poskytované prevádzkovateľom prostredníctvom e-shopu, najmä služba s názvom „Požičovňa“, ktorej objednaním môže medzi kupujúcim a predávajúcim vzniknúť nájomný vzťah, ktorý je upravený osobitnou zmluvou o nájme hnuteľnej veci (ďalej aj „nájomná zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare).     
 11. Objednávkaje záväzným potvrdením výberu tovaru (tovarov) alebo služby kupujúcim prostredníctvom e-shopu com vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho následným odoslaním.

Článok II.
Kúpna cena

 1. Všetky kúpne ceny uvádzané pri tovare alebo službe na stránkach e-shopu comsú konečné, a to vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). Kúpna cena je vždy uvádzaná v mene euro (€).
 2. Predávajúci a kupujúci sú viazaní kúpnou cenou uvedenou na stránke e-shopu comv momente zadania objednávky kupujúcim.

Článok III.
Objednávka tovaru alebo služby

 1. Objednávka vzniká potvrdením výberu tovaru (tovarov) alebo služby kupujúcim prostredníctvom e-shopu comvrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho následným odoslaním. Pre správne a spoľahlivé vybavenie objednávky je potrebné vyplniť všetky požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo službu. Objednávku je možné zrealizovať aj mailom či telefonicky na kontaktné údaje uvedené na webe v časti „Kontakt“.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru (objednaných tovarov) alebo služby – zaslaním objednávky kupujúcim predávajúcemu sa objednávka stáva pre kupujúceho záväznou a považuje sa za návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim.
 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho kupujúcemu vzniká kúpna zmluva, resp. považuje sa kúpna zmluva za uzatvorenú, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. Potvrdením objednávky kupujúceho je zo strany predávajúceho odoslanie tovaru (ktoré bude kupujúcemu oznámené prostredníctvom e-mailu).
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope comzaslaný automaticky vygenerovaný e-mail s oznámením o prijatí objednávky kupujúceho e-shopom www.neseda.com – tento e-mail ešte nie je potvrdením objednávky kupujúceho zo stany predávajúceho, resp. nepovažuje sa za prijatie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcim – tým je až samotné odoslanie tovaru.
 5. Kupujúci sa zaslaním objednávky zaväzuje k zaplateniu kúpnej ceny vzťahujúcej sa k objednanému tovaru alebo službe.

Článok IV.
Platobné podmienky

 1. Za tovar alebo službu v e-shope com je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
 2. platba vopred prevodom na účet vedený vo Fio banke, a.s. IBAN SK69 8330 0000 0020 0235 6659;
 3. platba kartou alebo okamžitým bankovým prevodom cez Payout

Článok V.
Dodacie podmienky

 1. Ak je objednaný tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností predávajúceho v čo najkratšom možnom čase. Ak objednaný tovar nie je na sklade, je zasielaný najneskôr do šesťdesiatich (60) dní od vytvorenia objednávky kupujúcim (ak pri objednanom tovare nie je uvedená iná dodacia lehota).
 2. Ak sa v objednávke nachádza tovar, ktorý už nie je možné objednať, predávajúci sa zaväzuje o tom bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho, pričom s ním dohodne ďalší postup a/alebo prípadné vrátenie už zaplatenej kúpnej ceny.
 3. Najneskôr spolu s objednaným tovarom je predávajúcim zaslaná (elektronicky, na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke) zákazníkovi – kupujúcemu, aj faktúra (daňový doklad).
 4. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný – odosielaný.
 5. Predávajúci realizuje dodanie / dopravu objednaného tovaru ku kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti – v závislosti od voľby kupujúceho pri uzatváraní samotnej objednávky. V prípade záujmu si kupujúci môže objednávku prevziať aj osobne na adrese EKO Sklad & Fulfillment, SQUAREBIZZ BUSINESS CENTER (Budova B), Devínska Nová Ves 7465, 841 07 Bratislava. Objednávku je možné vyzdvihnúť po obdržaní notifikačnej sms správy v pracovných dňoch v čase 9:00 do 16:30.
 6. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru v prípade, že obal tovaru je viditeľne poškodený.

V prípade prevzatia tovaru, ktorého obal je viditeľne poškodený, kupujúci môže spísať s prepravcom hlásenie o poškodenom obale a/alebo bezodkladne písomne oznámi predávajúcemu, že prevzal tovar s poškodeným obalom. Poškodený obal si kupujúci uchová, prípadne zhotoví fotodokumentáciu poškodeného obalu, ktoré v prípade reklamácie predloží predávajúcemu.

 1. Dodacie podmienky sa vzťahujú aj na dodanie tovaru, ktorý predávajúci dodáva kupujúcemu ako súčasť služby objednanej kupujúcim, ak osobitné podmienky takejto služby neustanovujú inak.  

Článok VI.
Náklady na prepravu tovaru

 1. Náklady na prepravu objednaného tovaru znáša kupujúci, pričom ich výška závisí od typu kupujúcim zvolenej dopravy.
 2. Náklady na prepravu nie sú súčasťou kúpnej ceny. Výška nákladov na prepravu pre každý jednotlivý typ dopravy je prehľadne uvedená priamo pri uzatváraní samotnej objednávky.

Článok VII.
Výhrada vlastníckeho práva

 1. Tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia výlučným vlastníctvom predávajúceho – kupujúci nadobudne vlastnícke právo k objednanému tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny.

Článok VIII.
Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ máv zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“ v príslušnom gramatickom tvare) – podľa ustanovenia § 7 a nasl. Zákona, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru, a to aj bez udania dôvodu. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.
 1. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu na adresu jeho prevádzky – Neseda j.s.a.,  Squarebizz Business Center Bory, Devínska Nová Ves, súp. číslo: 7465 (objekt B), 841 07 Bratislava, Slovenská republika, najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom.
 1. Pri vrátení tovaru spotrebiteľom sa uplatnia najmä, nie však výlučne, nasledovné pravidlá:
  1. tovar, ktorý nám chcete vrátiť, nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý;
  2. predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu kupujúcemu (predávajúci však nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim; dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim) ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám;
  3. predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe– tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky;
  4. náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša spotrebiteľ;
  5. spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru;
 2. Udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od nájomnej zmluvy kupujúci stráca právo po úplnom poskytnutí služby (riadnom dodaní tovaru, resp. predmetu nájmu) právo na odstúpenie od nájomnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že ak napriek udelenému súhlasu podľa predchádzajúcej vety odstúpi od nájomnej zmluvy, je povinný uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu za poskytnutú službu v plnej výške, pretože k úplnému poskytnutiu služby došlo momentom riadneho dodania tovaru (predmetu nájmu) kupujúcemu..

Článok IX.
Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Kupujúci je povinnýnajmä, nie však výlučne:
  1. prevziať objednaný tovar(viď. Článok XII. ods. 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok – náhrada škody v prípade neprevzatia),
  2. zaplatiť za tovar predávajúcemu kúpnu cenu,
  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 2. Predávajúci je povinnýnajmä, nie však výlučne:
  1. dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  2. spolu s tovarom, alebo dodatočne zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, návod a podobne.

Článok X.
Reklamačný poriadok, zodpovednosť za vady tovaru

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru alebo služby v rozsahu podľa ustanovenia § 619 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ. Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci zodpovedá za vady tovaru alebo služby v rozsahu podľa ustanovenia § 422 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s tým, že ustanovenia tohto článku sa nepoužijú. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla počas prepravy tovaru.
 2. Vady tovaru musí spotrebiteľ uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako vadu tovaru zistil. Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady tovaru uplatňuje spotrebiteľ poštou spolu s kópiou daňového dokladu a dôvodom reklamácie zaslanou na adresu:Neseda j.s.a.,  Squarebizz Business Center Bory, Devínska Nová Ves, súp. číslo: 7465 (objekt B), 841 07 Bratislava, Slovenská republika.
 3. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi (za účelom možnosti preukázania zaslania zásielky v prípade jej straty) zaslať reklamovaný tovar predávajúcemu ako minimálne doporučenú zásielku.
 4. Za okamih uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru – reklamáciu, sa považuje okamih doručenia reklamovaného tovaru spolu so všetkými zákonom stanovenými dokladmi a príslušenstvom predávajúcemu.
 5. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je najneskôr pri jeho dodaní spotrebiteľovi zaslaná (elektronicky, na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke) aj faktúra (daňový doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad (záručný list). Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho, ktorý je úplne zaplatený.
 6. Pre riadne a včasné vybavenie reklamácie predávajúci odporúča spotrebiteľovi, aby spotrebiteľ čo najvýstižnejšie popísal vadu, pre ktorú tovar reklamuje, pričom predávajúci je povinný zaoberať sa len vadou tovaru, ktorá bola zo strany spotrebiteľa naozaj reklamovaná.
 7. Pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru je spotrebiteľ povinný preukázať, že reklamovaný tovar zakúpil u predávajúceho. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi za týmto účelom predložiť najmä doklad o kúpe.
 8. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru v záručnej dobe podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a na základe rozhodnutia, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, určí predávajúci alebo ním poverený zamestnanec spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru (napr. posúdenie tovaru znalcom a podobne), najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 9. V zmysle ust. §§ 622 – 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov platí – pokiaľ ide o vady predanej veci, že :
  1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť;
  2. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady;
  3. predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti;
  4. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať;
  5. ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 10. Vybavením reklamáciesa na účely tohto Reklamačného poriadku, resp. týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie ukončenie reklamačného konania – ukončenie reklamácie: buď (i) odovzdaním opraveného tovaru, alebo (ii) výmenou tovaru, alebo (iii) vrátením kúpnej ceny tovaru, alebo (iv) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, alebo (v) písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo (vi) jej odôvodneným zamietnutím.
 11. Predávajúci vydá pri uplatnení reklamácie spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, predávajúci ho doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má spotrebiteľ možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie o prijatí reklamácie bude obsahovať okrem iného identifikáciu predávajúceho a spotrebiteľa, čo je obsahom reklamácie podľa spotrebiteľa, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis zodpovedného pracovníka predávajúceho.
 12. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých dvanástich (12) mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe písomného vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „Odborné posúdenie“v príslušnom gramatickom tvare). Bez ohľadu na výsledok Odborného posúdenia nemôže predávajúci od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na Odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 13. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu Odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 14. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po uplynutí dvanástich (12) mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na Odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ tovar zašle na Odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady Odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok Odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ Odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania Odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do štrnástich (14) dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na Odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 15. O tom, že reklamácia bola vybavená a akým spôsobom, je predávajúci povinný informovať spotrebiteľa, a to na elektronickú adresuuvedenú pri reklamácii alebo prostredníctvom iných kontaktných údajov (napr. sms správou na poskytnuté mobilné číslo), podľa ktorých bude možné spotrebiteľa upozorniť na vybavenie reklamácie. Predávajúci v tomto oznámení uvedie lehotu pre vyzdvihnutie reklamovaného tovaru – po dohode so spotrebiteľom je možné reklamovaný tovar zaslať aj na adresu určenú spotrebiteľom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 16. V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihne reklamovaný tovar v predávajúcim stanovenej lehote a súčasne sa spotrebiteľ ani nedohodne s predávajúcim na zaslaní reklamovaného tovaru na adresu určenú spotrebiteľom, je predávajúci oprávnený si účtovať primerané skladné alebo tovar svojpomocne predať na účet spotrebiteľa. O tomto postupe musí predávajúci spotrebiteľa vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dostatočnú lehotu k prevzatiu tovaru.
 17. Vo všeobecnosti je záručná lehota na tovar predávaný prostredníctvom e-shopu comdvadsaťštyri mesiacov (24) od prevzatia tovaru za predpokladu, že nie je ďalej v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, alebo pri konkrétnom tovare v e-shope www.neseda.com, alebo v dokumentoch priložených ku konkrétnemu tovaru, stanovená dlhšia záručná lehota. Na dynamickú stoličku „neseda“ poskytuje predávajúci záručnú dobu tridsaťšesť (36) mesiacov od prevzatia tovaru.

Článok XI.
Zhromažďovanie informácií a ochrana osobných údajov

 1. Spotrebiteľ, ktorý je fyzickou osobou, uzavretím kúpnej zmluvy alebo odoslaním objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu maximálne meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je spotrebiteľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením kúpnej zmluvy na základe žiadosti spotrebiteľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)
 2. Spotrebiteľovi je v procese objednávky tovaru na eshope www.neseda.com automaticky vytvorený užívateľský účet, ktorý môže využívať na zbieranie kreditov za odporúčací bonus. Po vytvorení objednávky spotrebiteľ obdrží email k nastaveniu hesla do užívateľského účtu a unikátny odporúčací kód pre priateľa so zľavou 5% na nákup produktov Neseda. Po zrealizovaní nákupu s použitím odporúčacieho kódu vzniká spotrebiteľovi nárok na odmenu vo výške 5% sumy bez DPH z hodnoty nákupu priateľa. Výšku priznaných odmien môže spotrebiteľ sledovať vo svojom používateľskom účte. O vyplatenie odmeny je možné požiadať prostredníctvom užívateľského účtu. Odmena bude vyplatená spotrebiteľovi do 10 dní od súhlasu so zmluvnými podmienkami odporúčacieho programu na bankový účet uvedený v úžívateľskom účte.
 3. Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov poskytovateľom a ich použitie na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednaným tovarom alebo službou, vrátane neskoršej komunikácie so spotrebiteľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu spotrebiteľa, pre účely ponúkania tovaru alebo služby, zasielania informácií o produktoch a službách, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Spotrebiteľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v Článku XI, bode 1 týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v Článku XI, bode 1 týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého spotrebiteľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Spotrebiteľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia poskytovateľovi.
 5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na poskytnutie objednaného tovaru alebo služby a zabezpečenie jeho doručenia, prípadne reklamácie a opravy. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov a služieb, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však poskytovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v kúpnej zmluve povinný informovať spotrebiteľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie kúpnej zmluvy a v opačnom prípade nie je možné tovar alebo službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby prevádzkovateľ získal od spotrebiteľa súhlas.
 6. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
 7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov spotrebiteľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.
 8. Prevádzkovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje spotrebiteľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:
  1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa: Neseda j.s.a.,so sídlom: Párovská 9, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 51 118 327, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sja, Vložka číslo: 25/B
  2. Prevádzkovateľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese office@neseda.com.
  3. Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 2 tohto článku;
  4. Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 1 tohto článku
  5. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje minimálne po zákonom stanovenú dobu.
  6. Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje v rozsahu email, meno, priezvisko do Spojených štátov amerických z dôvodu využitia online nástrojov, ktorých servery sú umiestnené v danom štáte. Táto krajina podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Navyše prevádzkovatelia využívaných online aplikácií poskytujú primerané záruky za bezpečnosť údajov spotrebiteľa a zaručujú sa , že osobné údaje spracúvajú v súlade s GDPR.
  7. V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie tovaru alebo služby prevádzkovateľom nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny inej, ako je uvedené v bode 7.6. tohto článku, poskytne prevádzkovateľ o tejto skutočnosti spotrebiteľovi doplňujúcu informáciu .
  8. Užívateľ má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
  9. Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
  10. Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 1. spotrebiteľom je potrebné pre uzavretie kúpnej zmluvy a poskytnutie tovaru alebo služby.
 9. Informácie o právach dotknutej osoby – spotrebiteľa: 
  Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – spotrebiteľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva

 

 1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR :Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 13.8.
 2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
  3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
  4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
  5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
  6. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
  1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  3. poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
  4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
   Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
 5. Na základe čl. 19 GDPR  je prevádzkovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým prevádzkovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 6. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
 8. Na základe čl. 22 GDPR  má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
 9. Na základe čl. 34 GDPR  má dotknutá osoba právo, aby jej prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
 10. Poskytnutie informácií dotknutej osobe
  1. Poskytovateľ je povinný  poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR  povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
  2. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže poskytovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
  3. Informácie podľa bodu 1 poskytuje poskytovateľ bezodplatne.
  4. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
 11. Obmedzenie práv dotknutej osoby 
  O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov poskytovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

Článok XII.
Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 1. Predávajúci má právo na náhradu škodyv zmysle ust. § 420 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v prípade, že si kupujúci objedná tovar, ktorý nestornuje, resp. neodstúpi od zmluvy a kumulatívne od dopravcu tento tovar neprevzal.
 2. Pri určení výšky náhrady škody predávajúci berie na zreteľ najmä, nie však výlučne, dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky, ako aj všetky ďalšie náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky, pričom má súčasne právo účtovať aj ušlý zisk.

Článok XIII.
Upozornenia a základné pravidlá pri používaní dynamickej stoličky „neseda“

 1. Dynamická stolička „neseda“ je nemedicínska pomôcka.
 2. Každý používateľ dynamickej stoličky „neseda“ je povinný si pred začatím jej používania riadne prečítať a naštudovať návod k nej priložený. V prípade akýchkoľvek nejasností a/alebo otázok odporúčame pred začatím používania kontaktovať predávajúceho.
 3. Používateľom s akýmikoľvek zdravotnými obmedzeniami (najmä, nie však výlučne, s kŕčovými žilami, s obmedzeniami pohybového aparátu a podobne), odporúčame, aby sa pred začatím používania dynamickej stoličky „neseda“ poradili so svojim ošetrujúcim lekárom a/alebo lekárskym špecialistom.

Článok XIV.
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktorých súčasťou je aj Reklamačný poriadok.
 2. Prevádzkovateľ / predávajúci, je oprávnený jednostranne meniť tieto Všeobecné obchodné podmienky, je však povinný oznámiť ich zmenu najneskôr tridsať (30) dní pred účinnosťou akejkoľvek zmeny. Zmena týchto Všeobecných obchodných podmienok sa oznamuje oznámením uverejneným na internetovej stránke comnajmenej tridsať (30) kalendárnych dní pred účinnosťou zmeny. Spolu s oznámením o zmene bude na internetovej stránke www.neseda.com zverejnené aj úplné znenie Všeobecných obchodných podmienok po oznámenej zmene.
 3. Otázky, ktoré nie sú výslovne riešené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä, nie však výlučne, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisoch.
 4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane Reklamačného poriadku sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim a sú tiež zverejnené na internetovej stránke e-shopu com.
 5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú úplným znením po vykonaných zmenách a doplneniach zo dňa 31.5.2017, 22.5.2018 a 25.7.2022. Toto úplné znenie Všeobecných obchodných podmienok nadobúda účinnosť 1. septembra 2022.