Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu / e-shopu

www.neseda.com

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 • Prevádzkovateľom internetovej stránky / e-shopu neseda.com, predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky / e-shopu www.neseda.com a dodávateľom tovarov a/alebo služieb ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky / e-shopu www.neseda.com, je obchodná spoločnosť Neseda j.s.a. [so sídlom: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 51 118 327, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sja, Vložka číslo: 25/B] (1) – táto adresa je zároveň adresou na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet.
 • Kontaktné údaje prevádzkovateľa / predávajúceho, sú – telefónne číslo: +421 948 496 765, adresa jeho elektronickej pošty: info@neseda.com, adresa: Neseda j.s.a., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, na ktorých môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet.

 

 • Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava, Slovenská republika

 

 • V prípade sporu zo zmluvy medzi spotrebiteľom a prevádzkovateľom / predávajúcim, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ za nižšie uvedených podmienok podať návrh na alternatívne riešenie takéhoto sporu subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, email: ars@soi.sk, adr@soi.sk, web: www.soi.sk, resp. zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s (ďalej len „ARS“ v príslušnom gramatickom tvare).

 

Spotrebiteľ sa môže obrátiť na prevádzkovateľa / predávajúceho so žiadosťou o nápravu, pokiaľ nie je spokojný s vybavením reklamácie, alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ / predávajúci porušil jeho práva. Pokiaľ prevádzkovateľ / predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do tridsať (30) dní od jej odoslania, je spotrebiteľ oprávnený podať návrh na zahájenie alternatívneho riešenia sporu k vyššie uvedenému subjektu alternatívneho riešenia sporu ARS. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom stanoveným v ust. § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Alternatívne riešenie sporu sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a prevádzkovateľom / predávajúcim, vyplývajúcim zo spotrebiteľskej zmluvy, alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporu sa týka len zmlúv uzavretých na diaľku. Alternatívne riešenie sporu sa netýka sporu, kde jeho hodnota neprevyšuje čiastku dvadsať (20) eur. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky päť (5) eur s DPH. Spotrebiteľ môže využiť tiež platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 • Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky / e-shopu neseda.com, ktorý prostredníctvom tohto e-shopu vytvoril objednávku. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 • E-shopom sa pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov prostredníctvom internetovej stránky neseda.com.
 • Tovarom sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu neseda.com, najmä, nie však výlučne, dynamická stolička „neseda“.
 • Objednávka je záväzným potvrdením výberu tovaru (tovarov) kupujúcim prostredníctvom e-shopu neseda.com vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho následným odoslaním.

 

Článok II.

Kúpna cena

 • Všetky uvádzané kúpne ceny pri tovare na stránkach e-shopu neseda.com sú konečné, a to vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). Kúpna cena je vždy uvádzaná v mene euro (€).
 • Predávajúci a kupujúci sú viazaní kúpnou cenou uvedenou na stránke e-shopu neseda.com v momente zadania objednávky kupujúcim.

 

Článok III.

Objednávka tovaru

 • Objednávka vzniká potvrdením výberu tovaru (tovarov) kupujúcim prostredníctvom e-shopu neseda.com vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho následným odoslaním. Pre správne a spoľahlivé vybavenie objednávky je potrebné vyplniť všetky požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar.
 • Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru (objednaných tovarov) – zaslaním objednávky kupujúcim predávajúcemu sa objednávka stáva pre kupujúceho záväznou.
 • Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho kupujúcemu vzniká kúpna zmluva, resp. považuje sa kúpna zmluva za uzatvorenú, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. Potvrdením objednávky kupujúceho je zo strany predávajúceho odoslanie tovaru (ktoré bude kupujúcemu oznámené prostredníctvom e-mailu).
 • Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope neseda.com zaslaný automaticky vygenerovaný e-mail s oznámením o prijatí objednávky kupujúceho e-shopom www.neseda.comtento e-mail ešte nie je potvrdením objednávky kupujúceho zo stany predávajúceho – tým je až samotné odoslanie tovaru.
 • Kupujúci sa zaslaním objednávky zaväzuje k zaplateniu kúpnej ceny vzťahujúcej sa k objednanému tovaru.

 

Článok IV.

Platobné podmienky

 • Za tovar v e-shope neseda.com je možné platiť len nasledovným spôsobom – platba vopred prevodom na účet SK45 1100 0000 0029 4004 5929.

Článok V.

Dodacie podmienky

 • Ak je objednaný tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností predávajúceho v čo najkratšom možnom čase. Ak objednaný tovar nie je na sklade, je zasielaný najneskôr do šesťdesiatich (60) dní od vytvorenia objednávky kupujúcim (ak pri objednanom tovare nie je uvedená iná dodacia lehota).
 • Ak sa v objednávke nachádza tovar, ktorý už nie je možné objednať, predávajúci sa zaväzuje o tom bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho, pričom s ním dohodne ďalší postup a/alebo prípadné vrátenie už zaplatenej kúpnej ceny.
 • Najneskôr spolu s objednaným tovarom je predávajúcim zaslaná (elektronicky, na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke) zákazníkovi – kupujúcemu, aj faktúra (daňový doklad).
 • Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný – odosielaný.
 • Predávajúci realizuje dodanie / dopravu objednaného tovaru ku kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti – v závislosti od voľby kupujúceho pri uzatváraní samotnej objednávky.

 

Článok VI.

Náklady na prepravu tovaru

 • Náklady na prepravu objednaného tovaru znáša kupujúci, pričom ich výška závisí od typu kupujúcim zvolenej dopravy. Náklady na prepravu nie sú súčasťou kúpnej ceny. Výška nákladov na prepravu pre každý jednotlivý typ dopravy je prehľadne uvedená priamo pri uzatváraní samotnej objednávky.

 

Článok VII.

Výhrada vlastníckeho práva

 • Tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia výlučným vlastníctvom predávajúceho – kupujúci nadobudne vlastnícke právo k objednanému tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny.

 

Článok VIII.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 • Spotrebiteľ má v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“ v príslušnom gramatickom tvare) – podľa ustanovenia § 7 a nasl. Zákona, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru, a to aj bez udania dôvodu. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu na adresu jeho sídla – Neseda j.s.a., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom.

 

Pri vrátení tovaru spotrebiteľom sa uplatnia najmä, nie však výlučne, nasledovné pravidlá:

 

 • tovar, ktorý nám chcete vrátiť, nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý;
 • predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu kupujúcemu (predávajúci však nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim; dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim) ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám;
 • predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe – tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky;
 • náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša spotrebiteľ;
 • spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru;
 • právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v ust. § 7 ods. 6 písm. a) až l) Zákona – takýto tovar však predávajúci prostredníctvom e-shopu neseda.com nepredáva.

 

Článok IX.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 • Kupujúci je povinný najmä, nie však výlučne:
 • prevziať objednaný tovar (viď. Článok XII. ods. 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok – náhrada škody v prípade neprevzatia),
 • zaplatiť za tovar predávajúcemu kúpnu cenu,
 • prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 • Predávajúci je povinný najmä, nie však výlučne:
 • dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 • spolu s tovarom, alebo dodatočne zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, návod a podobne.

 

Článok X.

Reklamačný poriadok, zodpovednosť za vady tovaru

 • Vady tovaru musí spotrebiteľ uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako vadu tovaru zistil. Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady tovaru uplatňuje spotrebiteľ poštou spolu s kópiou daňového dokladu a dôvodom reklamácie zaslanou na adresu: Neseda j.s.a., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika.
 • Predávajúci odporúča spotrebiteľovi (za účelom možnosti preukázania zaslania zásielky v prípade jej straty) zaslať reklamovaný tovar predávajúcemu ako minimálne doporučenú zásielku.
 • Za okamih uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru – reklamáciu, sa považuje okamih doručenia reklamovaného tovaru spolu so všetkými zákonom stanovenými dokladmi a príslušenstvom predávajúcemu.
 • Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je najneskôr pri jeho dodaní spotrebiteľovi zaslaná (elektronicky, na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke) aj faktúra (daňový doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad (záručný list). Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho, ktorý je úplne zaplatený.
 • Pre riadne a včasné vybavenie reklamácie predávajúci odporúča spotrebiteľovi, aby spotrebiteľ čo najvýstižnejšie popísal vadu, pre ktorú tovar reklamuje, pričom predávajúci je povinný zaoberať sa len vadou tovaru, ktorá bola zo strany spotrebiteľa naozaj reklamovaná.
 • Pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru je spotrebiteľ povinný preukázať, že reklamovaný tovar zakúpil u predávajúceho. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi za týmto účelom predložiť najmä doklad o kúpe.
 • Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru v záručnej dobe podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a na základe rozhodnutia, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, určí predávajúci alebo ním poverený zamestnanec spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru (napr. posúdenie tovaru znalcom a podobne), najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 • V zmysle ust. §§ 622 – 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov platí – pokiaľ ide o vady predanej veci, že :

 

 • ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť;
 • kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady;
 • predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti;
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať;
 • ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

 • Vybavením reklamácie sa na účely tohto Reklamačného poriadku, resp. týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie ukončenie reklamačného konania – ukončenie reklamácie: buď (i) odovzdaním opraveného tovaru, alebo (ii) výmenou tovaru, alebo (iii) vrátením kúpnej ceny tovaru, alebo (iv) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, alebo (v) písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo (vi) jej odôvodneným zamietnutím.
 • Predávajúci vydá pri uplatnení reklamácie spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, predávajúci ho doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má spotrebiteľ možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie o prijatí reklamácie bude obsahovať okrem iného identifikáciu predávajúceho a spotrebiteľa, čo je obsahom reklamácie podľa spotrebiteľa, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis zodpovedného pracovníka predávajúceho.
 • Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých dvanástich (12) mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe písomného vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „Odborné posúdenie“ v príslušnom gramatickom tvare). Bez ohľadu na výsledok Odborného posúdenia nemôže predávajúci od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na Odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 • Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu Odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 • Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po uplynutí dvanástich (12) mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na Odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ tovar zašle na Odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady Odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok Odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ Odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania Odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do štrnástich (14) dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na Odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 • O tom, že reklamácia bola vybavená a akým spôsobom, je predávajúci povinný informovať spotrebiteľa, a to na elektronickú adresu uvedenú pri reklamácii alebo prostredníctvom iných kontaktných údajov (napr. sms správou na poskytnuté mobilné číslo), podľa ktorých bude možné spotrebiteľa upozorniť na vybavenie reklamácie. Predávajúci v tomto oznámení uvedie lehotu pre vyzdvihnutie reklamovaného tovaru – po dohode so spotrebiteľom je možné reklamovaný tovar zaslať aj na adresu určenú spotrebiteľom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihne reklamovaný tovar v predávajúcim stanovenej lehote a súčasne sa spotrebiteľ ani nedohodne s predávajúcim na zaslaní reklamovaného tovaru na adresu určenú spotrebiteľom, je predávajúci oprávnený si účtovať primerané skladné alebo tovar svojpomocne predať na účet spotrebiteľa. O tomto postupe musí predávajúci spotrebiteľa vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dostatočnú lehotu k prevzatiu tovaru.
 • Vo všeobecnosti je záručná lehota na tovar predávaný prostredníctvom e-shopu neseda.com dvadsaťštyri mesiacov (24) od prevzatia tovaru za predpokladu, že nie je ďalej v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, alebo pri konkrétnom tovare v e-shope www.neseda.com, alebo v dokumentoch priložených ku konkrétnemu tovaru, stanovená dlhšia záručná lehota. Na dynamickú stoličku „neseda“ poskytuje predávajúci záručnú dobu tridsaťšesť (36) mesiacov od prevzatia tovaru.

 

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

 • Osobné údaje kupujúceho sú spracúvané výlučne v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru, prípadne štátnym orgánom v prípade kontroly.
 • Predávajúci od kupujúceho v rámci objednávky získava nasledovné osobné údaje:  meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo a e-mailová adresa, a to výlučne za účelom vybavenia objednávky, t.j. ako údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy – ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Článok XII.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 • Predávajúci má právo na náhradu škody v zmysle ust. § 420 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v prípade, že si kupujúci objedná tovar, ktorý nestornuje, resp. neodstúpi od zmluvy a kumulatívne od dopravcu tento tovar neprevzal.
 • Pri určení výšky náhrady škody predávajúci berie na zreteľ najmä, nie však výlučne, dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky, ako aj všetky ďalšie náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky, pričom má súčasne právo účtovať aj ušlý zisk.

 

Článok XIII.

Upozornenia a základné pravidlá pri používaní dynamickej stoličky „neseda“

 • Dynamická stolička „neseda“ je nemedicínska pomôcka.
 • Každý používateľ dynamickej stoličky „neseda“ je povinný si pred začatím jej používania riadne prečítať a naštudovať návod k nej priložený. V prípade akýchkoľvek nejasností a/alebo otázok odporúčame pred začatím používania kontaktovať predávajúceho.
 • Používateľom s akýmikoľvek zdravotnými obmedzeniami (najmä, nie však výlučne, s kŕčovými žilami, s obmedzeniami pohybového aparátu a podobne), odporúčame, aby sa pred začatím používania dynamickej stoličky „neseda“ poradili so svojim ošetrujúcim lekárom a/alebo lekárskym špecialistom.

 

Článok XIV.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 • Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktorých súčasťou je aj Reklamačný poriadok.
 • Prevádzkovateľ / predávajúci, je oprávnený jednostranne meniť tieto Všeobecné obchodné podmienky, je však povinný oznámiť ich zmenu najneskôr tridsať (30) dní pred účinnosťou akejkoľvek zmeny. Zmena týchto Všeobecných obchodných podmienok sa oznamuje oznámením uverejneným na internetovej stránke neseda.com najmenej tridsať (30) kalendárnych dní pred účinnosťou zmeny. Spolu s oznámením o zmene bude na internetovej stránke www.neseda.com zverejnené aj úplné znenie Všeobecných obchodných podmienok po oznámenej zmene.
 • Otázky, ktoré nie sú výslovne riešené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä, nie však výlučne, zákonom č. 40/1954 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisoch.
 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane Reklamačného poriadku sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim a sú tiež zverejnené na internetovej stránke e-shopu neseda.com.
 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 31.5.2017.