V dneš­nej dobe sa málo­ktorí z nás vyhnú nie­koľ­ko­ho­di­no­vému sede­niu počas pra­cov­ného dňa. Správne drža­nie tela pri sedení je doslova výzvou. Ale naozaj exis­tuje správny spô­sob sede­nia?

Vlado Zla­toš a Michal Tru­ban majú jasnú odpo­veď – neexis­tuje.

Absen­cia ide­ál­neho a jedi­ného spô­sobu sede­nia je výcho­dis­ko­vou myš­lien­kou ich nápadu. Ľud­ské telo je stvo­rené na pohyb.

Neseda je inte­li­gentná sto­lička, ktorá v sebe spája sede­nie, pohyb a modernú tech­no­ló­giu. Okrem kla­sic­kého sede­nia bude možné na Nesede sedieť v turec­kom sede, v hlbo­kom drepe alebo sa o sto­ličku sa oprieť. Sto­lička má byť pre­po­jená s apli­ká­ciou v smart­fóne. Tento revo­lučný pro­dukt začali vyví­jať na jeseň roku 2015 a do pre­daja ho plá­nujú pus­tiť už tento rok. Na stránke veno­va­nej inte­li­gent­nej sto­ličke môžeš zadať emai­lovú adresu a dosta­neš upo­zor­ne­nie, kedy bude pro­dukt spus­tený do pre­daja. Ja som svoju už zadala. Star­tI­tUp ti už raz pri­nie­sol člá­nok o Nesede, pre­čí­taj si teraz ďalší roz­ho­vor s Vla­dom a Micha­lom o tom, ako sa im s pro­duk­tom darí.

neseda_navrh

foto: neseda.com

V akom štá­diu výroby je momen­tálne Neseda?

Aktu­álne sme v štá­diu dokon­čo­va­nia pro­to­typu, ktorý má už finálne dizaj­nové tvary. Naj­kom­pli­ko­va­nej­šie bolo zosta­viť pro­to­typ, kto­rého diely budú mať podobné para­metre a výrobné postupy, aké budú apli­ko­vané aj vo veľ­ko­vý­robe. Jeden kus vyro­biť nie je prob­lém, prob­lém je vytvo­riť správnu tech­nickú doku­men­tá­ciu pre veľ­ko­vý­robu 10, 100 a viac kusov. Záro­veň je potrebné pro­ces výroby jed­not­li­vých diel­cov opti­ma­li­zo­vať tak, aby sa daný pro­dukt opla­tilo vôbec pre­dá­vať z pohľadu zákaz­níka. Dnes (15.6.2016) sme boli u čalun­níka pre spra­co­vaný sedák a ope­radlo, zaj­tra rie­šime veľ­ko­vý­robu moli­tá­nov a v pia­tok skla­dáme celý pro­to­typ, aby sme ho mohli nafo­tiť na prvé pre­zen­tačné účely. Ešte však máme pred sebou veľmi mnoho kro­kov, kým sa dosta­neme do veľ­ko­vý­rob­nej linky, ale neza­dr­ža­teľne sa to blíži.

Na stránke máte zve­rej­nené návrhy vzhľadu. Ako bude vyze­rať sto­lička vo finál­nej ver­zii? A aké bude mať roz­mery?

Vzhľad, ktorý je na stránke bol iba kon­cep­tu­álny. Dodnes sedím na tomto prvom pro­to­type, aby som si ideu ove­ril na vlast­nej koži, či je to sku­točne to, čo sme od pro­duktu oča­ká­vali aj my sami. V prvom rade tým rie­šime vlastné prob­lémy, ale tento prob­lém (ne)sedenia nie je oje­di­nelý a máme mnoho záu­jem­cov o túto sto­ličku. Idea však v praxi fun­guje fan­tas­ticky a svoje staré kreslo som už dávno vyho­dil. Na ničom inom sa už neo­platí (ne)sedieť. Ako asi viete, Neseda umož­ňuje strie­tať via­cero polôh sede­nia, pre­tože platí, že neexis­tuje žiadna jediná zdravá poloha na sede­nie. Zdravé je polohy strie­dať, ide­álne kaž­dých 30 minút inú. Vo finále sa však môžete tešiť na dizaj­novo veľmi uni­kátny a krásny pro­dukt. Na dizajn aj para­metre si treba počkať alebo prie­bežne sle­do­vať naše média (face­book, ins­ta­gram), prí­padne si zare­gis­tro­vať email na www.neseda.com. Občas posie­lame novinky o tom, čo sa práve deje vo vývoji sto­ličky a na čo sa ľudia môžu tešiť.

trubanStolicka

foto: facebook/Michal Tru­ban

Záu­jem budú mať muži aj ženy, v akých fareb­ných pre­ve­de­niach bude Neseda dostupná?

Na tieto aj podobné otázky budeme vedieť odpo­ve­dať až za mesiac. Budú samoz­rejme aj farebné kom­bi­ná­cie a tiež mož­nosť zvo­liť si nie­ktoré diely z luxus­nej­ších mate­riá­lov alebo v kva­lit­nej­šom pre­ve­dení. Z farieb si vhodnú kom­bi­ná­ciu pre seba nájdu rov­nako ženy aj muži.

 

Čítajte více zde www.startitup.sk

zdroj: www.startitup.sk

neseda

This is a paragraph.It is justify aligned. It gets really mad when people associate it with Justin Timberlake. Typically, justified is pretty straight laced. It likes everything to be in its place and not all cattywampus like the rest of the aligns. I am not saying that makes it better than the rest of the aligns, but it does tend to put off more of an elitist attitude.

zla-to-a-tru-ban-o-svo-jej-inte-li-gent-nej-sto-like-nesede-ete-mme-pred-sebou-mnoho-kro-kov-ale-neza-dr-a-tene-sa-to-bli-neseda