Zdravá kancelária: 10 tipov pre majiteľov (nielen) malých firiem

Zdravé pracovné prostredie – zdravá kancelária – je dôležitá nielen na podávanie čo najlepších výkonov, ale aj pre celkové zdravie ľudí vo firme. Ako teda udržať seba aj zamestnancov zdravých? Prečítajte si naše tipy, ako pracovať produktívne a v najlepšej kondícii, či už ste v kancelárii sám, dvaja alebo desiati.

Continue reading Zdravá kancelária: 10 tipov pre majiteľov (nielen) malých firiem

ČÍTAŤ VIAC

STOLIČKA NESEDA A HISTORICKÝ MOMENT

ČÍTAŤ VIAC

Ako (ne)sedieť na stoličke NESEDA

Začiatky príbehu značky NESEDA siahajú až do júna roka 2015. Vtedy to bol len nápad a vy už viete, že nápady sami o sebe nemajú žiadnu hodnotu. Hodnotné sú iba tie nápady, ktoré sa aj zrealizujú, ale nie hocijako. Keďže značku NESEDA intenzívne rozvíjame aj spolu s Mišom Trubanom, tak v tomto článku sa vám pochválime čo sme za ten čas zmajstrovali. Akú hodnotu stolička NESEDA prinesie do vášho pracovného života? We Keep Moving While Working. A čo vy?

Continue reading Ako (ne)sedieť na stoličke NESEDA

ČÍTAŤ VIAC

Neseda: Slo­váci navrhli inte­li­gentnú sto­ličku, ktorá bojuje proti civi­li­zač­ným cho­ro­bám

Neseda je pro­jekt, za kto­rým stoja Vlado Zla­toš a Michal Tru­ban. Pomo­cou inte­li­gent­nej sto­ličky sa roz­hodli bojo­vať proti prob­lé­mom seda­vého života.

Aj keď si to mnohí z nás neuve­do­mu­jeme alebo nech­ceme uve­do­miť, že sedavý životný štýl je jed­ným z hlav­ných prob­lé­mov moder­nej civi­li­zá­cie. Spô­so­buje naprí­klad zvý­šené riziko rako­viny, cuk­rovky alebo infar­ktu.

 

Continue reading Neseda: Slo­váci navrhli inte­li­gentnú sto­ličku, ktorá bojuje proti civi­li­zač­ným cho­ro­bám

ČÍTAŤ VIAC

Zla­toš a Tru­ban o svo­jej inte­li­gent­nej sto­ličke Nesede: Ešte máme pred sebou mnoho kro­kov, ale neza­dr­ža­teľne sa to blíži

V dneš­nej dobe sa málo­ktorí z nás vyhnú nie­koľ­ko­ho­di­no­vému sede­niu počas pra­cov­ného dňa. Správne drža­nie tela pri sedení je doslova výzvou. Ale naozaj exis­tuje správny spô­sob sede­nia?

Vlado Zla­toš a Michal Tru­ban majú jasnú odpo­veď – neexis­tuje.

Continue reading Zla­toš a Tru­ban o svo­jej inte­li­gent­nej sto­ličke Nesede: Ešte máme pred sebou mnoho kro­kov, ale neza­dr­ža­teľne sa to blíži

ČÍTAŤ VIAC

Lepšia kultúra pohybu a NESEDA sa blížia

Stolička NESEDA informácie, dizajn a predpredaj

S vývojom stoličky NESEDA sme vás oboznámili ešte koncom roka 2015. Za ten čas sme intenzívne pracovali a menej komunikovali. Tento projekt nás zaviedol do oblastí, v ktorých nemáme žiadne skúsenosti a naprieč viacerými odbormi, v ktorých sme potrebovali profesionálnu pomoc (dizajnéri, konštruktéri, vývojári). Smerovanie projektu a skúsenosti ktoré v ňom naberáme, sú pre nás nesmierne zaujímavé a cenné. V najbližších dňoch je náš plán nasledovný:

Continue reading Lepšia kultúra pohybu a NESEDA sa blížia

ČÍTAŤ VIAC
archvy-napsali-o-ns-neseda