Zmena vo výkonnom tíme

Po dohode s majiteľmi preberá vedenie Neseda j.s.a. od 1. augusta 2018 ako CEO Marek Lutz. Michal Duchoň bude podporovať tím externe ako poradca pre pracovné prostredie.

Michal sa rozhodol uvoľniť svoju kapacitu pre iné možné projekty a zároveň načerpať nové sily a inšpiráciu. Ďakujeme mu za jeho nepopierateľnú energiu, ktorou pomohol nesede rozbehnúť prvý rok na trhu, získať spokojných zákazníkov a postaviť základy kvalitného výkonného tímu. V budúcnosti s Michalom rátame v rámci konzultačných služieb pre firmy, kde jeho invenčnosť, energia a odbornosť určite budú pridanou hodnotou.

Marek sa do tímu pridal na začiatku apríla 2018 s cieľom podporiť obchodné a distribučné aktivity neseda. V priebehu úvodných mesiacov získal prvých distribučných partnerov na Slovensku a v Českej republike, naštartoval priamy predaj pre firemných zákazníkov a spolupracoval na kľúčových interných aktivitách.

„Neseda nie je o jednom človeku, ale o myšlienke pracovného prostredia, ktoré podporuje pohyb. Michal priniesol rozvoju firmy mnoho, za čo mu ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti. Pre nás je cieľ na najbližšie mesiace jasný – zefektívniť výrobu, posilniť predaj a hľadať partnerstvá a investičné možnosti na to, aby sme mohli plniť naše poslanie,“ vyjadril sa Marek Lutz.

Marekovi želáme veľa úspechov a vytrvalosti potiahnuť nesedu spolu s celým tímom vpred.

Neseda j.s.a.

01.08.2018

ČÍTAŤ VIAC

AKO UCHRÁNIŤ INVESTÍCIE DO SVOJHO TELA (NE)SEDENÍM

AKO UCHRÁNIŤ INVESTÍCIE DO SVOJHO TELA (NE)SEDENÍM

Predstavte si, že patríte medzi ľudí, ktorí sa o svoje telo vzorne starajú. Jasne chápete, že funkčné telo nie je cieľ, ale váš nástroj na sebarealizáciu v tomto živote. Ako si uchrániť svoje telo a investície spojené s jeho zlepšovaním aj počas práce ktorá si vyžaduje sedenie? Ako sa brániť voči degeneratívnemu prostrediu, ktoré je všade okolo nás? Jedným z inovatívnych riešení, ktoré prináša zásadnú kultúrnu zmenu, je aj stolička NESEDA.

 

Continue reading AKO UCHRÁNIŤ INVESTÍCIE DO SVOJHO TELA (NE)SEDENÍM

ČÍTAŤ VIAC

STOLIČKA NESEDA A HISTORICKÝ MOMENT

ČÍTAŤ VIAC

Ako (ne)sedieť na stoličke NESEDA

Začiatky príbehu značky NESEDA siahajú až do júna roka 2015. Vtedy to bol len nápad a vy už viete, že nápady sami o sebe nemajú žiadnu hodnotu. Hodnotné sú iba tie nápady, ktoré sa aj zrealizujú, ale nie hocijako. Keďže značku NESEDA intenzívne rozvíjame aj spolu s Mišom Trubanom, tak v tomto článku sa vám pochválime čo sme za ten čas zmajstrovali. Akú hodnotu stolička NESEDA prinesie do vášho pracovného života? We Keep Moving While Working. A čo vy?

Continue reading Ako (ne)sedieť na stoličke NESEDA

ČÍTAŤ VIAC

Neseda: Slo­váci navrhli inte­li­gentnú sto­ličku, ktorá bojuje proti civi­li­zač­ným cho­ro­bám

Neseda je pro­jekt, za kto­rým stoja Vlado Zla­toš a Michal Tru­ban. Pomo­cou inte­li­gent­nej sto­ličky sa roz­hodli bojo­vať proti prob­lé­mom seda­vého života.

Aj keď si to mnohí z nás neuve­do­mu­jeme alebo nech­ceme uve­do­miť, že sedavý životný štýl je jed­ným z hlav­ných prob­lé­mov moder­nej civi­li­zá­cie. Spô­so­buje naprí­klad zvý­šené riziko rako­viny, cuk­rovky alebo infar­ktu.

 

Continue reading Neseda: Slo­váci navrhli inte­li­gentnú sto­ličku, ktorá bojuje proti civi­li­zač­ným cho­ro­bám

ČÍTAŤ VIAC